هاست دانلود

سرویس هاست حجیم HDD مناسب برای سرور دانلودی

سرور مجازی SSD ایران - بسته E
 • 100GB فضا
 • 20TB پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادآن دامین
 • 10Gb پورت سرور
هاست دانلود - بسته A
 • 10GB فضا
 • 6000GB پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادآن دامین
 • 10Gb پورت سرور
هاست دانلود - بسته B
 • 20GB فضا
 • 8000GB پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادآن دامین
 • 10Gb پورت سرور
هاست دانلود - بسته C
 • 50GB فضا
 • 10TB پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادآن دامین
 • 10Gb پورت سرور
هاست دانلود - بسته D
 • 100GB فضا
 • 20TB پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادآن دامین
 • 10Gb پورت سرور
هاست دانلود - بسته E
 • 200GB فضا
 • 40TB پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادآن دامین
 • 10Gb پورت سرور
هاست دانلود - بسته F
 • 300GB فضا
 • 60TB پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادآن دامین
 • 10Gb پورت سرور
هاست دانلود - بسته G
 • 400GB فضا
 • 80TB پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادآن دامین
 • 10Gb پورت سرور
هاست دانلود - بسته H
 • 500GB فضا
 • 100TB پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادآن دامین
 • 10Gb پورت سرور
هاست دانلود - بسته I
 • 1TB فضا
 • 100TB پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادآن دامین
 • 10Gb پورت سرور