لایسنس WHMCS

WHMCS - بسته A

این لایسنس به همراه ماژول رایگان ثبت دامنه IR سامانه سیستم نیک ارائه خواهد شد.

  • 50000 (اختیاری) افزونه نصب و پیکربندی
WHMCS - بسته B

این لایسنس به همراه ماژول رایگان ثبت دامنه IR سامانه سیستم نیک ارائه خواهد شد.

  • 50000 (اختیاری) افزونه نصب و پیکربندی
WHMCS - بسته C

این لایسنس به همراه ماژول رایگان ثبت دامنه IR سامانه سیستم نیک ارائه خواهد شد.

  • 40000 (اختیاری) افزونه زبان فارسی
  • 35000 (اختیاری) افزونه قالب فارسی
WHMCS - بسته D

این لایسنس به همراه ماژول رایگان ثبت دامنه IR سامانه سیستم نیک ارائه خواهد شد.

  • 40000 (اختیاری) افزونه زبان فارسی
  • 35000 (اختیاری) افزونه قالب فارسی