گواهینامه SSL

گواهینامه DV SSL

پشتیبانی از ساب دامین خیر
امکان Reissue بله
صدور آنی بله
نیاز به ارسال مدارک خیر
پشتیبانی از تمام پسوندهای دامنه بله
پشتیبانی از دامنه .ir بله
تعداد دامنه ۱

گواهینامه DV SSL WildCard

پشتیبانی از ساب دامین بله
امکان Reissue بله
صدور آنی بله
نیاز به ارسال مدارک خیر
پشتیبانی از تمام پسوندهای دامنه بله
پشتیبانی از دامنه .ir بله
تعداد دامنه ۱

گواهینامه EV SSL

پشتیبانی از ساب دامین خیر
امکان Reissue بله
صدور آنی خیر
نیاز به ارسال مدارک بله
پشتیبانی از تمام پسوندهای دامنه بله
پشتیبانی از دامنه .ir بله
تعداد دامنه ۱

گواهینامه OV SSL

پشتیبانی از ساب دامین خیر
امکان Reissue بله
صدور آنی بله
نیاز به ارسال مدارک بله
پشتیبانی از تمام پسوندهای دامنه بله
پشتیبانی از دامنه .ir بله
تعداد دامنه ۱

گواهینامه OV SSL WildCard

پشتیبانی از ساب دامین بله
امکان Reissue بله
صدور آنی بله
نیاز به ارسال مدارک بله
پشتیبانی از تمام پسوندهای دامنه بله
پشتیبانی از دامنه .ir بله
تعداد دامنه ۱