سرور مجازی SSD ایران (محدودیت پهنای باند)

سرور مجازی SSD ایران - بسته A

ترافیک نامحدود
پهنای باند انتخابی

 • 10GB میزان فضا
 • 1GB رم
 • ۱ تعداد پردازنده
 • بلی دسترسی کامل مدیریت
سرور مجازی SSD ایران - بسته B

ترافیک نامحدود
پهنای باند انتخابی

 • 20GB میزان فضا
 • 2GB رم
 • ۱ تعداد پردازنده
 • بلی دسترسی کامل مدیریت
سرور مجازی SSD ایران - بسته C

ترافیک نامحدود
پهنای باند انتخابی

 • 30GB میزان فضا
 • 2GB رم
 • 2 تعداد پردازنده
 • بلی دسترسی کامل مدیریت
سرور مجازی SSD ایران - بسته D

ترافیک نامحدود
پهنای باند انتخابی

 • 40GB میزان فضا
 • 3GB رم
 • 2 تعداد پردازنده
 • بلی دسترسی کامل مدیریت
سرور مجازی SSD ایران - بسته E

ترافیک نامحدود
پهنای باند انتخابی

 • 50GB میزان فضا
 • 3GB رم
 • 3 تعداد پردازنده
 • بلی دسترسی کامل مدیریت
سرور مجازی SSD ایران - بسته F

ترافیک نامحدود
پهنای باند انتخابی

 • 60GB میزان فضا
 • 4GB رم
 • 3 تعداد پردازنده
 • بلی دسترسی کامل مدیریت
سرور مجازی SSD ایران - بسته G

ترافیک نامحدود
پهنای باند انتخابی

 • 80GB میزان فضا
 • 5GB رم
 • 4 تعداد پردازنده
 • بلی دسترسی کامل مدیریت
سرور مجازی SSD ایران - بسته H

ترافیک نامحدود
پهنای باند انتخابی

 • 100GB میزان فضا
 • 6GB رم
 • 5 تعداد پردازنده
 • بلی دسترسی کامل مدیریت
سرور مجازی SSD ایران - بسته I

ترافیک نامحدود
پهنای باند انتخابی

 • ۲۰۰GB میزان فضا
 • 8GB رم
 • 6 تعداد پردازنده
 • بلی دسترسی کامل مدیریت
سرور مجازی SSD ایران - بسته J

ترافیک نامحدود
پهنای باند انتخابی

 • ۲۰۰GB میزان فضا
 • 16GB رم
 • 8 تعداد پردازنده
 • بلی دسترسی کامل مدیریت