سرور مجازی SSD ایران (محدودیت حجم ترافیک)

سرور مجازی SSD ایران - بسته B
 • ترافیک پایه 512GB
 • میزان فضا 20GB
 • رم 1GB
 • تعداد پردازنده 1
 • دسترسی کامل مدیریت دارد
سرور مجازی SSD ایران - بسته C
 • ترافیک پایه 512GB
 • میزان فضا 30GB
 • رم 2GB
 • تعداد پردازنده 2
 • دسترسی کامل مدیریت دارد
سرور مجازی SSD ایران - بسته D
 • ترافیک پایه 512GB
 • میزان فضا 30GB
 • رم 3GB
 • تعداد پردازنده 2
 • دسترسی کامل مدیریت دارد
سرور مجازی SSD ایران - بسته E
 • ترافیک پایه 512GB
 • میزان فضا 50GB
 • رم 3GB
 • تعداد پردازنده 3
 • دسترسی کامل مدیریت دارد
سرور مجازی SSD ایران - بسته F
 • ترافیک پایه 512GB
 • میزان فضا 60GB
 • رم 4GB
 • تعداد پردازنده 3
 • دسترسی کامل مدیریت دارد
سرور مجازی SSD ایران - بسته G
 • ترافیک پایه 512GB
 • میزان فضا 80GB
 • رم 5GB
 • تعداد پردازنده 4
 • دسترسی کامل مدیریت دارد
سرور مجازی SSD ایران - بسته H
 • ترافیک پایه 512GB
 • میزان فضا 100GB
 • رم 6GB
 • تعداد پردازنده 5
 • دسترسی کامل مدیریت دارد
سرور مجازی SSD ایران - بسته I
 • ترافیک پایه 512GB
 • میزان فضا 200GB
 • رم 8GB
 • تعداد پردازنده 6
 • دسترسی کامل مدیریت دارد
سرور مجازی SSD ایران - بسته J
 • ترافیک پایه 512GB
 • میزان فضا 200GB
 • رم 16GB
 • تعداد پردازنده 8
 • دسترسی کامل مدیریت دارد