سرور مجازی SSD ایران (محدودیت حجم ترافیک)

سرور مجازی SSD ایران - بسته B
 • 20GB میزان فضا
 • نامحدود پهنای باند / ماهانه
 • 2GB رم
 • ۱ تعداد پردازنده
 • 10Gbps آپلینک
 • بلی دسترسی کامل مدیریت
سرور مجازی SSD ایران - بسته C
 • 30GB میزان فضا
 • نامحدود پهنای باند / ماهانه
 • 2GB رم
 • 2 تعداد پردازنده
 • 10Gbps آپلینک
 • بلی دسترسی کامل مدیریت
سرور مجازی SSD ایران - بسته D
 • 40GB میزان فضا
 • نامحدود پهنای باند / ماهانه
 • 3GB رم
 • 2 تعداد پردازنده
 • 10Gbps آپلینک
 • بلی دسترسی کامل مدیریت
سرور مجازی SSD ایران - بسته E
 • 50GB میزان فضا
 • نامحدود پهنای باند / ماهانه
 • 3GB رم
 • 3 تعداد پردازنده
 • 10Gbps آپلینک
 • بلی دسترسی کامل مدیریت
سرور مجازی SSD ایران - بسته F
 • 60GB میزان فضا
 • نامحدود پهنای باند / ماهانه
 • 4GB رم
 • 3 تعداد پردازنده
 • 10Gbps آپلینک
 • بلی دسترسی کامل مدیریت
سرور مجازی SSD ایران - بسته G
 • 80GB میزان فضا
 • نامحدود پهنای باند / ماهانه
 • 5GB رم
 • 4 تعداد پردازنده
 • 10Gbps آپلینک
 • بلی دسترسی کامل مدیریت
سرور مجازی SSD ایران - بسته H
 • 100GB میزان فضا
 • نامحدود پهنای باند / ماهانه
 • 6GB رم
 • 5 تعداد پردازنده
 • 10Gbps آپلینک
 • بلی دسترسی کامل مدیریت
سرور مجازی SSD ایران - بسته I
 • ۲۰۰GB میزان فضا
 • نامحدود پهنای باند / ماهانه
 • 8GB رم
 • 6 تعداد پردازنده
 • 10Gbps آپلینک
 • بلی دسترسی کامل مدیریت
سرور مجازی SSD ایران - بسته J
 • ۲۰۰GB میزان فضا
 • نامحدود پهنای باند / ماهانه
 • 16GB رم
 • 8 تعداد پردازنده
 • 10Gbps آپلینک
 • بلی دسترسی کامل مدیریت