میزبانی وب ویندوز داخل ایران

پکیج شماره 1

میزان فضا ۵۰MB
پهنای باند / ماهانه ۲۵۰MB
تعداد وب‌سایت ۱۰
تعداد ایمیل ۱۰
تعداد بانک اطلاعاتی MySQL ۲
تعداد بانک اطلاعاتی SQL Server ۰
تعداد زیردامنه ۱۰
تعداد اکانت FTP ۱۰
IIS Management خیر

پکیج شماره 2

میزان فضا ۱۰۰MB
پهنای باند / ماهانه ۵۰۰MB
تعداد وب‌سایت ۲۰
تعداد ایمیل ۲۰
تعداد بانک اطلاعاتی MySQL ۴
تعداد بانک اطلاعاتی SQL Server ۰
تعداد زیردامنه ۲۰
تعداد اکانت FTP ۲۰
IIS Management خیر

میزبانی وب ویندوز SSD ایران - بسته C
 • ۲۰۰MB میزان فضا
 • ۱GB پهنای باند / ماهانه
 • ۳۰ تعداد وب‌سایت
 • ۳۰ تعداد ایمیل
 • ۶ تعداد بانک اطلاعاتی MySQL
 • ۱ تعداد بانک اطلاعاتی SQL Server
 • ۳۰ تعداد زیردامنه
 • ۳۰ تعداد اکانت FTP
 • بلی IIS Management
میزبانی وب ویندوز SSD ایران - بسته D
 • ۵۰۰MB میزان فضا
 • ۲.۵GB پهنای باند / ماهانه
 • ۴۰ تعداد وب‌سایت
 • ۴۰ تعداد ایمیل
 • ۸ تعداد بانک اطلاعاتی MySQL
 • ۲ تعداد بانک اطلاعاتی SQL Server
 • ۴۰ تعداد زیردامنه
 • ۴۰ تعداد اکانت FTP
 • بلی IIS Management
میزبانی وب ویندوز SSD ایران - بسته E
 • ۱GB میزان فضا
 • ۵GB پهنای باند / ماهانه
 • نامحدود تعداد وب‌سایت
 • ۵۰ تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی MySQL
 • ۳ تعداد بانک اطلاعاتی SQL Server
 • نامحدود تعداد زیردامنه
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • بلی IIS Management
میزبانی وب ویندوز SSD ایران - بسته F
 • ۲GB میزان فضا
 • ۱۰GB پهنای باند / ماهانه
 • نامحدود تعداد وب‌سایت
 • ۶۰ تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی MySQL
 • ۴ تعداد بانک اطلاعاتی SQL Server
 • نامحدود تعداد زیردامنه
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • بلی IIS Management
میزبانی وب ویندوز SSD ایران - بسته G
 • ۵GB میزان فضا
 • ۲۵GB پهنای باند / ماهانه
 • نامحدود تعداد وب‌سایت
 • ۷۰ تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی MySQL
 • ۵ تعداد بانک اطلاعاتی SQL Server
 • نامحدود تعداد زیردامنه
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • بلی IIS Management
میزبانی وب ویندوز SSD ایران - بسته H
 • ۱۰GB میزان فضا
 • ۵۰GB پهنای باند / ماهانه
 • نامحدود تعداد وب‌سایت
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی MySQL
 • ۶ تعداد بانک اطلاعاتی SQL Server
 • نامحدود تعداد زیردامنه
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • بلی IIS Management
میزبانی وب ویندوز SSD ایران - بسته I
 • ۲۰GB میزان فضا
 • ۱۰۰GB پهنای باند / ماهانه
 • نامحدود تعداد وب‌سایت
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی MySQL
 • ۷ تعداد بانک اطلاعاتی SQL Server
 • نامحدود تعداد زیردامنه
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • بلی IIS Management