میزبانی وب ویندوز خارج ایران

میزبانی وب ویندوز SSD آلمان - بسته A
 • ۵۰MB میزان فضا
 • ۱GB پهنای باند / ماهانه
 • ۱۰ تعداد وب‌سایت
 • ۱۰ تعداد ایمیل
 • ۲ تعداد بانک اطلاعاتی MySQL
 • ۰ تعداد بانک اطلاعاتی SQL Server
 • ۱۰ تعداد زیردامنه
 • ۱۰ تعداد اکانت FTP
 • خیر IIS Management
میزبانی وب ویندوز SSD آلمان - بسته B
 • ۱۰۰MB میزان فضا
 • ۲GB پهنای باند / ماهانه
 • ۲۰ تعداد وب‌سایت
 • ۲۰ تعداد ایمیل
 • ۴ تعداد بانک اطلاعاتی MySQL
 • ۰ تعداد بانک اطلاعاتی SQL Server
 • ۲۰ تعداد زیردامنه
 • ۲۰ تعداد اکانت FTP
 • خیر IIS Management
میزبانی وب ویندوز SSD آلمان - بسته C
 • ۲۰۰MB میزان فضا
 • ۴GB پهنای باند / ماهانه
 • ۳۰ تعداد وب‌سایت
 • ۳۰ تعداد ایمیل
 • ۶ تعداد بانک اطلاعاتی MySQL
 • ۱ تعداد بانک اطلاعاتی SQL Server
 • ۳۰ تعداد زیردامنه
 • ۳۰ تعداد اکانت FTP
 • بلی IIS Management
میزبانی وب ویندوز SSD آلمان - بسته D
 • ۵۰۰MB میزان فضا
 • ۱۰GB پهنای باند / ماهانه
 • ۴۰ تعداد وب‌سایت
 • ۴۰ تعداد ایمیل
 • ۸ تعداد بانک اطلاعاتی MySQL
 • ۲ تعداد بانک اطلاعاتی SQL Server
 • ۴۰ تعداد زیردامنه
 • ۴۰ تعداد اکانت FTP
 • بلی IIS Management
میزبانی وب ویندوز SSD آلمان - بسته E
 • ۱GB میزان فضا
 • ۲۰GB پهنای باند / ماهانه
 • نامحدود تعداد وب‌سایت
 • ۵۰ تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی MySQL
 • ۳ تعداد بانک اطلاعاتی SQL Server
 • نامحدود تعداد زیردامنه
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • بلی IIS Management
میزبانی وب ویندوز SSD آلمان - بسته F
 • ۲GB میزان فضا
 • ۴۰GB پهنای باند / ماهانه
 • نامحدود تعداد وب‌سایت
 • ۶۰ تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی MySQL
 • ۴ تعداد بانک اطلاعاتی SQL Server
 • نامحدود تعداد زیردامنه
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • بلی IIS Management
میزبانی وب ویندوز SSD آلمان - بسته G
 • ۵GB میزان فضا
 • ۱۰۰GB پهنای باند / ماهانه
 • نامحدود تعداد وب‌سایت
 • ۷۰ تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی MySQL
 • ۵ تعداد بانک اطلاعاتی SQL Server
 • نامحدود تعداد زیردامنه
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • بلی IIS Management
میزبانی وب ویندوز SSD آلمان - بسته H
 • ۱۰GB میزان فضا
 • ۲۰۰GB پهنای باند / ماهانه
 • نامحدود تعداد وب‌سایت
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی MySQL
 • ۶ تعداد بانک اطلاعاتی SQL Server
 • نامحدود تعداد زیردامنه
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • بلی IIS Management
میزبانی وب ویندوز SSD آلمان - بسته I
 • ۲۰GB میزان فضا
 • ۴۰۰GB پهنای باند / ماهانه
 • نامحدود تعداد وب‌سایت
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی MySQL
 • ۷ تعداد بانک اطلاعاتی SQL Server
 • نامحدود تعداد زیردامنه
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • بلی IIS Management