نمایندگی لینوکس داخل ایران

پکیج شماره 1 - SSD

میزان فضا ۵۰۰MB
پهنای باند / ماهانه ۲.۵GB
امکانات نامحدود
تعداد مشتری نامحدود
دی‌ان‌اس اختصاصی بلی
Oversell بلی

پکیج شماره 2 - SSD

میزان فضا ۱GB
پهنای باند / ماهانه ۶GB
امکانات نامحدود
تعداد مشتری نامحدود
دی‌ان‌اس اختصاصی بلی
Oversell بلی

پکیج شماره 3 - SSD

میزان فضا ۲GB
پهنای باند / ماهانه ۱۰GB
امکانات نامحدود
تعداد مشتری نامحدود
دی‌ان‌اس اختصاصی بلی
Oversell بلی

پکیج شماره 4 - SSD

میزان فضا ۵GB
پهنای باند / ماهانه ۲۵GB
امکانات نامحدود
تعداد مشتری نامحدود
دی‌ان‌اس اختصاصی بلی
Oversell بلی

پکیج شماره 5 - SSD

میزان فضا ۱۰GB
پهنای باند / ماهانه ۵۰GB
امکانات نامحدود
تعداد مشتری نامحدود
دی‌ان‌اس اختصاصی بلی
Oversell بلی

پکیج شماره 6 - SSD

میزان فضا ۱۵GB
پهنای باند / ماهانه ۷۵GB
امکانات نامحدود
تعداد مشتری نامحدود
دی‌ان‌اس اختصاصی بلی
Oversell بلی

پکیج شماره 7 - SSD

میزان فضا ۲۰GB
پهنای باند / ماهانه ۱۰۰GB
امکانات نامحدود
تعداد مشتری نامحدود
دی‌ان‌اس اختصاصی بلی
Oversell بلی

پکیج شماره 8 - SSD

میزان فضا ۳۰GB
پهنای باند / ماهانه ۱۵۰GB
امکانات نامحدود
تعداد مشتری نامحدود
دی‌ان‌اس اختصاصی بلی
Oversell بلی

پکیج شماره 9 - SSD

میزان فضا ۴۰GB
پهنای باند / ماهانه ۲۰۰GB
امکانات نامحدود
تعداد مشتری نامحدود
دی‌ان‌اس اختصاصی بلی
Oversell بلی